(Yugo & Lala )

(Yugo & Lala)

SEE TRAILER

YERA2014
GENDER
QUALIFICATION
ADDRESS Yunfei Wang
SCRIPT Yunfei Wang
DURATION76 min.
COUNTRYChina
INTERPRETERSAnimazioa / Animación
PRODUCTION ITS CARTOON Animation Studio
DISTRIBUTIONTinko Filmeak